Quản lý kinh tế

Chính sách chống khủng bố của Mỹ (2001 – 2014)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14096

Advertisements
phát triển bền vững

KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN – “PHÒNG THÍ NGHIỆM HỌC TẬP” CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10218

Sinh quyển là phần của Trái đất có các sinh vật sinh sống (biota), kể cả con người. Từ những loài sinh vật sống dưới đáy biển sâu đến những loài sinh vật trong không khí hoặc sâu trong lòng đất đều thuộc về sinh quyển. Giới hạn của sinh quyển bao gồm phần dưới của khí quyển, hầu hết thủy quyển (toàn bộ nước mặt và nước ngầm) và phần trên của địa quyển (toàn bộ đất và bề mặt lớp đá, lớp trầm tích trên nền đại dương và các hồ ao, sông, suối…). Sự vận động của các thành phần trong sinh quyển theo cơ chế “hệ thống” và “tự điều chỉnh” như một cơ thể sống. Khái niệm sinh quyển như một hệ thống sống trên Trái đất ra đời vào những năm 1920, nhưng cho mãi tới vài thập kỷ gần đây mới được chấp nhận rộng rãi. Trái đất không chỉ như một ngôi nhà chung mà nó còn vận động thông qua các mối tương tác hữu cơ giữa tất cả các loài thực vật và động vật với nhau, với môi trường và với con người.

phát triển bền vững

Vai trò của cộng đồng trong phát triển hệ sinh thái giao thông đường bộ bền vững ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10048

Việc phát triển hệ thống giao thông đường bộ hiện đại (hay còn gọi là hệ sinh thái giao thông đường bộ bền vững) là một xu hướng tất yếu trên toàn thế giới. Việt Nam là một nước đang phát triển, nơi mà việc xây dựng hạ tầng cơ sở, trong đó có hệ thống giao thông đường bộ, là một yêu cầu cấp thiết và rất quan trọng cho việc phát triển bền vững của đất nước. Vai trò của cộng đồng trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung và trong phát triển hệ thống giao thông đường bộ nói riêng đã được đề cập đến trong nhiều chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, việc thực hiện và áp dụng trong thực tế của các chính sách đó còn nhiều hạn chế. Để hướng tới việc phát triển một hệ thống giao thông đường bộ bền vững, sự tham gia của cộng đồng cần được tích hợp trong tất cả các giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển giao thông đường bộ. 1. MỞ ĐẦU
phát triển bền vững

Quy hoạch môi trường nhằm khôi phục và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ, hải sản huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9129

Điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học (ĐDSH), nguồn lợi thủy, hải sản tại khu vực nghiên cứu. Đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên và con người đến tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái (HST) thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng nhằm phát hiện những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng tới ĐDSH và nguồn lợi thủy, hải sản trong khu vực. Phân tích, so sánh các cơ sở dữ liệu đã có kết hợp với kết quả phân tích ảnh vệ tinh qua các mốc thời gian để đánh giá sự biến đổi về cảnh quan, ĐDSH và chiều hướng diễn thế của các HST trong mối tương quan với các hoạt động kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ. Đề xuất một số biện pháp quy hoạch môi trường cho một huyện ven biển nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ, khôi phục và phát triển bảo vệ nguồn lợi thủy, hải sản huyện Tiên Lãng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050