Việt Nam

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen liên quan đến tính chịu mặn ở lúa Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8066 Tổng quan về giống lúa chịu mặn: Sự hình thành và đặc tính của đất mặn; Giới thiệu chung về đặc điểm vùng lúa nhiễm mặn ở Việt Nam; Cơ sở di truyền tính chịu mặn ở lúa; Công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn; Đa dạng di truyền; Chỉ thị trong đánh giá đa dạng di truyền; Thành tựu trong nghiên cứu đa dạng di truyền lúa. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: Đánh giá khả năng chịu mặn của các giống/dòng lúa; Tách chiết ADN tổng số từ mẫu lá lúa; Nhận dạng di truyền các giống/dòng lúa bằng chỉ thị SSR; Phân tích số liệu. Trình bày kết quả và thảo luận: Kết quả đánh giá tính chịu mặn của các giống/dòng lúa; Kết quả tách chiết ADN tổng số; Kết quả phản ứng PCR và phân tích đa hình trên gel polyacrylamide; Quan hệ di truyền liên quan đến tính chịu mặn của các giống/dòng lúa
Advertisements
Việt Nam

Thực trạng nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ tại Trung tâm Thông tin tư liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17724

Trình bày tầm quan trọng của nguồn tin khoa học và công nghệ trước yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn đổi mới. Nghiên cứu nhiệm vụ, vai trò của Trung Tâm Thông tin tư liệu đối với hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Phân tích thực trạng nguồn tư liệu khoa học và công nghệ của Trung tâm Thông tin tư liệu – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và nghiên cứu mức độ đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin tại Trung tâm. Đề xuất các giải pháp: chú trọng công tác xây dựng chính sách phát triển nguồn lực; Nâng cao hiệu quả khai thác và phổ biến nguồn lực thông tin; Xây dựng cơ cở hạ tầng thông tin; Nâng cao trình độ cán bộ thông tin; Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về thông tin-tư liệu nhằm nâng cao chất lượng nguồn tin của Trung tâm thông tin tư liệu để phục vụ ngày càng hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam