Pháp luật Việt Nam

Pháp luật về hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5566

Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và điều chỉnh pháp luật về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, từ đó đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của pháp luật hiện hành về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, luận văn đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

Advertisements
Pháp luật Việt Nam

Tham nhũng và vấn đề phòng, chống tham nhũng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15311

Tổng quan một số vấn đề lý luận về tham nhũng. Giới thiệu khái niệm, nhận diện hành vi tham nhũng từ góc độ văn hóa, góc độ pháp luật và những vấn đề về phòng chống tham nhũng qua các thời kỳ phong kiến như: nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê và nhà Nguyễn. Sơ lược lịch sử pháp luật phòng chống tham nhũng ở Việt Nam qua các thời kỳ, hệ thống hóa văn bản pháp luật phòng, chống tham nhũng, xây dựng hệ thống pháp luật phòng, chống tham nhũng với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Phân tích những quan điểm, tư tưởng chủ đạo của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Đặt cuộc chiến chống tham nhũng trong mối quan hệ với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, từ đó rút ra mối quan hệ biện chứng giữa hai vấn đề mà Đảng và Nhà nước đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện. Đưa ra một số kiến nghị về các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền tại Việt Nam cho phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay
Pháp luật Việt Nam

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11236

Những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển. Các uy định của pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển quốc tế như : Hợp đồng vận chuyển hàng hoá theo chứng từ, Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng tàu chuyến, Hợp đồng đồng vận tải đa phương thức. Nêu thực trạng ký kết, thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển; phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế có liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển. Nêu một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển quốc tế