Vật lý

Mô hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9649

Khảo sát sự phụ thuộc của số lượng và vị trí của đỉnh cộng hưởng plasmon bề mặt vào hình dạng và kích thước của các hạt và thanh nano kim loại Au và Ag. Các kết quả thực nghiệm được so sánh với một số mô hình lí thuyết đang được sử dụng trên thế giới như Mie, Gans, DDA, SI. Đặc biệt, sử dụng lí thuyết Phiếm hàm mật độ một số kết quả lí thuyết ban đầu của chúng tôi đã được so sánh với kết quả thực nghiệm.

Advertisements
Vật lý

ỨNG CỬ VIÊN VẬT CHẤT TỐI TRONG MÔ HÌNH PHÁ VỠ SIÊU ĐỐI XỨNG

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2435Con người luôn luôn mong mỏi hiểu hết được mọi điều từ những thành phần nhỏ bé như các hạt cơ bản đến những siêu thiên hà bên ngoài vũ trụ bao la. Ngoài việc xây dựng những cỗ máy đắt tiền phục vụ công tác phòng thí nghiệm thì việc nghiên cứu các mô hình, lý thuyết cũng luôn được các nhà khoa học chú ý tới. Trong số đó lý thuyết trường là công cụ hữu hiệu để nghiên cứu thế giới siêu nhỏ- hạt cơ bản. Những nghiên cứu về lý thuyết cũng như thực nghiệm trong vật lý hạt cơ bản cho ta hiểu biết về vũ trụ ở thời kỳ sơ khai. Trong thời kỳ đầu khi vũ trụ bắt đầu hình thành, các hạt có năng lượng rất lớn. Chính trong khoảng thời gian này lý thuyết hạt cơ bản cho biết về quy luật chi phối sự vận động của các hạt cũng như cách thức tương tác giữa chúng.

Vật lý

Ảnh hƣởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9312

Trình bày sự tạo xung cực ngắn: cơ chế phát xung cực ngắn bằng phƣơng pháp đồng bộ mode; khóa mode chủ động; khóa mode bằng phƣơng pháp bơm đồng bộ; khóa mode thụ động; xung cực ngắn dạng soliton. Nghiên cứu quá trình truyền dẫn trong thông tin quang: phƣơng trình truyền sóng; sự mở rộng xung trong thông tin quang; bù trừ tán sắc trong thông tin quang; hệ thống thông tin soliton. Khảo sát ảnh hƣởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang đã thu đƣớc kết quả nhƣ sau: xung dạng Gauss truyền qua sợi quang đơn mode; khảo sát độ rộng xung theo tham số chirp C khi truyền qua sợi có chiều dài L; khảo sát xung Gauss có chirp phi tuyến bậc 2 đi vào sợi quang; xung Gauss có chirp phi tuyến bậc 3 đi vào sợi quang; xung Gauss truyền qua sợi quang trong không gian ba chiều

Vật lý

Thiết bị phát hiện thăng giáng từ trường nhỏ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9436

Nghiên cứu tổng quan về một số nguyên lí chuyển đổi tín hiệu điện – từ và về một số loại sensor đo từ trường. Nghiên cứu hoạt động, khảo sát các khối chức năng của thiết bị phát hiện thăng giáng từ trường nhỏ, do trường Đại học Khoa học Tự nhiên chế tạo. Đồng thời dùng thiết bị này đo đạc, đánh giá sự thăng giáng từ trường của Trái Đất. Nghiên cứu một số giải pháp làm giảm tạp nhiễu, nâng cao tỷ số S/N. Trong đó phương pháp xử lý tín hiệu bằng kỹ thuật Sampling and Hold (phương pháp Boxcar) được làm rõ. Mô phỏng hoạt động của một số khối chức năng trong thiết bị bằng phần mềm Matlab, Mô phỏng phương pháp Boxcar, đề xuất mạch Boxcar lấy mẫu tại hai thời điểm (Boxcar hai kênh).