Hải phòng

Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên tại khoa Tâm lý – Giáo dục học trường Đại học Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15123

Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giảng dạy ở cấp khoa thuộc trường Đại học Hải Phòng. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Trường, quá trình hình thành và phát triển của khoa Tâm lý – Giáo dục. Qua đó, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý giảng dạy của khoa Tâm lý – Giáo dục học của Trường. Đề xuất các giải pháp: tăng cường công tác lập kế hoạch quản lý giảng dạy; Cải tiến công tác chỉ đạo hoạt động giảng dạy của giảng viên; Cải tiến công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên và năng lực quản lý của tổ trưởng bộ môn; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và thanh tra chuyên môn, thanh tra giảng dạy; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy nhằm tăng cường hoạt động giảng dạy của giảng viên tại khoa, nâng cao chất lượng giảng dạy phục vụ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong thời kỳ CNH, HĐH

Advertisements
Hải phòng

Làng nghề ở Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14995

Trên cơ sở khái quát những lý luận chung về phát triển làng nghề, luận văn tập trung nghiên cứu quá trình phát triền làng nghề ở Hải Phòng (Gồm 7 huyện và thành phố là Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Cát Hải và thị xã Đồ Sơn), trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay. Làm rõ vai trò của làng nghề trong phát triển kinh tế – xã hội ở Hải Phòng. Phân tích đánh giá thực trạng làng nghề, đánh giá điểm mạnh, cơ hội và thách thức đối với làng nghề Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đề xuất các định hướng phát triển làng nghề, một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển làng nghề Hải Phòng thời gian tới, như giải pháp về quy hoạch, vốn đầu tư, thị trường và xúc tiến thương mại, phát triển nguồn nhân lực, có chính sách tôn vinh nghệ nhân; xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng chiến lược thương hiệu và gắn kết phát triển làng nghề với phát triển du lịch

Hải phòng

Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp môi trường qua thực tiễn Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12386Làm rõ khái niệm tranh chấp môi trường. Phân tích đặc điểm của tranh chấp môi trường và chỉ ra bản chất pháp lý và các dạng của tranh chấp môi trường. Nêu các quy định pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp môi trường, phân tích các nguyên tắc và cơ chế pháp lý giải quyết các loại tranh chấp môi trường. Phân tích thực trạng của việc áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp môi trường tại Hải Phòng. Phân tích một số vụ việc điển hình và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác giải quyết tranh chấp môi trường tại Hải Phòng. Chỉ ra những mặt còn tồn tại cần khắc phục, đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường

Hải phòng

Quá trình hình thành cảng thị Hải Phòng (từ khởi nguồn đến năm 1888)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17603

Tìm hiểu bối cảnh lịch sử tự nhiên – xã hội và sự phát triển hệ thống cảng biển ở Hải Phòng trước thế kỷ XIX. Trình bày quá trình hình thành trung tâm kinh tế – thương mại ở vùng hạ lưu sông Cấm (1802-1874) : xuất phát điểm là sự bùng nổ quan hệ kinh tế giữa miền Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc; mạng lưới trao đổi nội địa; hoạt động thương mại – trao đổi ở vùng hạ lưu sông Cấm và khu vực cửa biển Hải Phòng; sự can thiệp của người Pháp ở Bắc Kỳ và việc mở cửa Hải Phòng cho thương mại. Nghiên cứ sự ra đời của thành phố cảng Hải Phòng thời kỳ đầu thuộc địa (1875-1888) qua tìm hiểu việc thành lập cảng và vai trò kinh tế – chính trị của Pháp ở Hải Phòng; những biến chuyển của cảng Hải Phòng và sự ra đời của một đô thị Hải Phòng. Nghiên cứu quá trình hình thành cảng thị Hải Phòng đã đóng góp những nhận thức về sự phát triển của hệ thống cảng thị ở Việt Nam nói chung, Đông Nam Á nói riêng; góp phần đưa ra những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chính sách cụ thể của vùng đất này trong tương lai