Công tác xã hội

Hoạt động tham vấn cho phụ nữ nhiễm HIV/AIDS tại HHD Đại Từ – Thái Nguyên.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7026

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s