Công nghệ thông tin · Uncategorized

Một số ứng dụng của hạt dữ liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12089

Trình bày cách xây dựng, cách hiểu và cách biểu diễn các hạt cũng như các yếu tố cơ bản và các phép toán để tính toán và lập luận với các hạt; Giới thiệu hai cách kết hạt của một tập, các định nghĩa về các tập thô, nghiên cứu bài toán khai phá các luật kết hợp trong CSDL quan hệ, trình bày thuật giải tuần tự Apriori, trình bày một cấu trúc dữ liệu mới (Cấu trúc dữ liệu T-tree). Cấu trúc này phù hợp để cài đặt thuật giải Apriori vì cho phép trìm kiếm các tập mục nhanh và tiết kiệm không gian lưu trữ dữ liệu. Thuật giải Apriori được cài đặt sử dụng cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình Java

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s