báo chí

Báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX-97-03

link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22739

Trình bày những nét đổi mới cơ bản của báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986-1999 và mặt hạn chế của báo chí hiện nay; Nêu nguyên nhân của những hạn chế trong lĩnh vực hoạt động báo chí và các biện pháp khắc phục để phát triển báo chí

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s