Hóa phân tích

Nghiên cứu chế tạo kit thử định lượng amoni, nitrit và nitrat trong nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14045

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s