ô nhiễm môi trường

Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật đến vi sinh vật đất trồng chè

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9423

Tổng quan về hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV), Vi sinh vật (VSV) trong đất, Tác động của hóa chất BVTV tới VSV đất và một số tính chất cơ bản của HCBVTV sử dụng trong thí nghiệm. Khái quát về tình hình sử dụng đất và sản xuất chè tại vùng Tân Cương, Thái Nguyên. Nghiên cứu một số tính chất cơ bản trong đất Tân Cương, ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV hóa học Actardor 100 WP tới khu hệ vi sinh vật đất, ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV sinh học Reasegant 3.6EC tới VSV trong đất. Đề xuất một số khuyến nghị tích cực để duy trì và bảo vệ hệ vi sinh vật đất tại vùng Tân Cương, Thái Nguyên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s