Hóa học

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất Compozit Titan Dioxit – Polianilin – Cacbon Nano tubes định hướng làm vật liệu nguồn điện

link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13606

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s