Uncategorized · Xã hội học

Sự phân hóa giàu nghèo ở nông thôn ngoại thành Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục tình trạng đó : Đề tài NCKH. CB.03.07

link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22839

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s