Việt Nam

So sánh tục ngữ Việt và tục ngữ Lào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17613

Giới thiệu tổng quan về đất nước, con người Lào và mối quan hệ Việt Nam – Lào trong bối cảnh Đông Nam Á từ xa xưa đến nay. Nhận diện những đặc trưng văn hóa của hai nước Việt Nam, Lào từ cái chung đến những nét riêng để có cơ sở giải thích kết quả so sánh về nội dung và nghệ thuật tục ngữ dân gian của hai nước. So sánh nội dung tục ngữ hai nước trên các bình diện: môi trường tự nhiên và xã hội, quê hương xứ sở, kinh nghiệm sản xuất và chăn nuôi, quan hệ gia đình xã hội, phê phán sự thống trị và các thói hư tật xấu …Qua đó, chỉ ra sự giống nhau; đồng thời, tập trung phân tích các bình diện có những nét khác nhau khá rõ ràng. Đó là: tục ngữ Việt Nam nói đến văn hóa ẩm thực đậm đà và sâu sắc, văn hóa mang đậm ảnh hưởng của Nho giáo của người Việt và văn hóa mang đậm ảnh hưởng Phật giáo của người Lào. Sau đó, tác giả nghiên cứu, tìm hiểu lý do dẫn đến sự giống và khác nhau đó. Tiến hành so sánh về ngữ nghĩa, kết cấu, vần, nhịp, lối tỉnh lược, lối nói, ngôn ngữ…; đồng thời giải thích nguyên nhân của sự giống nhau và khác nhau ấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s