kỹ thuật điện tử

Nghiên cứu, thiết kế và thực hiện bus truyền thông tốc độ cao AMBA AHB

link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16406

Giới thiệu lịch sử, xu thế phát triển, phương pháp thiết kế hệ thống trên chip và vấn đề truyền thông trên chip. Tổng quan về hệ thống bus tốc độ cao AMBA AHB và nghiên cứu về mô hình, hoạt động chung, hoạt động phân xử bus, phản hồi truyền của Slave, các chế độ truyền của bus AMBA AHB được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều SoC khác nhau. Tiến hành xây dựng và mô hình hoá hệ thống bus AMBA AHB để phục vụ cho mục đích truyền thông trong các SoC. Kiểm chứng và thực thi mô hình hệ thống, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại sau khi thực thi hệ thống

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s