Công nghệ thông tin

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan tại khoa Công nghệ Thông tin – ĐH Thái Nguyên

Link tham khảo bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16162

Chương 1. Cơ sở lý luận và tổng quan: Các khái niệm về chất lượng bộ đề thi trắc nghiệm; Quy trình xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu: Những định hướng, trọng tâm nghiên cứu; Thiết kế mẫu phiếu điều tra đối với giáo viên. Chương 3. Xử lý số liệu thi và kết quả phiếu điều tra: Xử lý số liệu kết quả thi trắc nghiệm khách quan; Xử lý số liệu mẫu phiếu phỏng vấn trong giảng viên; Kết luận về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bộ đề

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s