báo chí

Báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX-97-03

link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22739

Trình bày những nét đổi mới cơ bản của báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986-1999 và mặt hạn chế của báo chí hiện nay; Nêu nguyên nhân của những hạn chế trong lĩnh vực hoạt động báo chí và các biện pháp khắc phục để phát triển báo chí

ô nhiễm môi trường

Nghiên cứu các phương pháp ủ nước thải sau bioga với rơm rạ làm phân bón nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9409

Tổng quan về tình hình sử dụng phụ phẩm khí sinh học trong nước và trên thế giới; tình hình sử dụng rơm rạ trong nước và trên thế giới. Nghiên cứu ảnh hưởng của ngành nông nghiệp đến biến đổi khí hậu và môi trường và hiện trạng sản xuất và sử dụng phân bón ở Việt Nam. Thu thập thông tin khí hậu ở Bắc Giang. Nghiên cứu thành phần các nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ. Nghiên cứu phương pháp ủ rơm rạ với nước thải sau bioga. Nghiên cứu hiệu lực của sản phẩm ủ. Thực hiện các t hí nghiệm nhằm đánh giá hiệu lực của các sản phẩm ủ đối với cây lúa trên từng cơ cấu đặc trưng của vùng Bắc Giang.

ô nhiễm môi trường

Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật đến vi sinh vật đất trồng chè

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9423

Tổng quan về hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV), Vi sinh vật (VSV) trong đất, Tác động của hóa chất BVTV tới VSV đất và một số tính chất cơ bản của HCBVTV sử dụng trong thí nghiệm. Khái quát về tình hình sử dụng đất và sản xuất chè tại vùng Tân Cương, Thái Nguyên. Nghiên cứu một số tính chất cơ bản trong đất Tân Cương, ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV hóa học Actardor 100 WP tới khu hệ vi sinh vật đất, ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV sinh học Reasegant 3.6EC tới VSV trong đất. Đề xuất một số khuyến nghị tích cực để duy trì và bảo vệ hệ vi sinh vật đất tại vùng Tân Cương, Thái Nguyên.

ô nhiễm môi trường

Đánh giá mức độ ô nhiễm fomalđehyt trong môi trường không khí làm việc ở một số bệnh viện và nguy cơ rủi ro sức khỏe

link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9171

Đánh giá hiện trạng sử dụng và mức độ ô nhiễm fomalđehyt trong môi trường làm việc tại một số Bệnh viện. Điều tra đánh giá tình hình sức khỏe của nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với fomalđehyt tại một số Bệnh viện. Đánh giá nguy cơ, rủi ro sức khỏe đối với nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với fomalđehyt tại một số Bệnh viện. Đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn môi trường làm việc tiếp xúc trực tiếp với fomalđehyt tại một số Bệnh viện.